31-10-2022

Alles wat je moet weten over de bekostiging van TPV thuis

Sinds 1 januari 2021 maakt totale parenterale voeding (TPV) in de thuissituatie onderdeel uit van het ziekenhuisbudget. Nog niet alle ziekenhuizen declareren de kosten voor deze dure therapie. Op jaarbasis gaat dat over gemiddeld zo’n 50.000 euro per TPV-patiënt. Alle reden dus om, zelfs voor een enkele TPV-patiënt per jaar, de overige zorgproducten (ozp’s) goed in te richten. In dit blog geven we antwoord op 7 meestgestelde vragen over de bekostiging van TPV thuis. 

| Financiering

Waarom is TPV-therapie thuis overgeheveld?

Voor 2021 bestond er onduidelijkheid over de bekostiging van totale parenterale voeding in de thuissituatie. Kortdurende TPV was duidelijk. Die therapie viel alleen onder de aanspraak geneeskundige zorg. De kosten voor chronische TPV in de thuissituatie vielen daarentegen zowel binnen de aanspraak geneeskundige zorg zorg als de aanspraak farmaceutische zorg.


Het Zorginstituut heeft bepaald dat TPV, inclusief bijbehorende hulpmiddelen, uitsluitend via de geneeskundige zorg vergoed wordt. Want, zo stelt het instituut, de voorschrijvend medisch specialist blijft eindverantwoordelijk voor de TPV-therapie thuis. Daarnaast is er vanuit het ziekenhuis een achterwachtfunctie nodig. Er is geen onderscheid meer in chronische en kortdurende TPV thuis. Sinds 1 januari 2021 is er dus nog maar één aanspraak voor TPV-therapie in de thuissituatie: geneeskundige zorg.

Voor wie kan ik de kosten voor TPV thuis via een van de overige zorgproducten (ozp’s) declareren?

Een ozp is een prestatie waarmee je de toediening van TPV en/of vocht in buiten het ziekenhuis kunt declareren. De kosten voor patiënten die bereide of onbereide TPV in de thuissituatie ontvangen, vallen onder geneeskundige zorg. Met thuissituatie bedoelen we een verblijf buiten een instelling voor medisch-specialistische zorg. Bijvoorbeeld bij de patiënt thuis, of een verblijf in een instelling voor medisch-specialistische revalidatiezorg (MSRZ) of een verblijf voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Wordt een patiënt bijvoorbeeld opgenomen in de revalidatie-instelling en ontving hij al TPV voor een andere zorgvraag vanuit het ziekenhuis, dan blijft de medisch specialist van het ziekenhuis de hoofdbehandelaar voor de TPV-zorgvraag. Dus het ziekenhuis declareert de prestaties voor TPV.

Naast TPV geldt deze nieuwe bekostiging ook voor patiënten met darmfalen die wel voedingsstoffen, maar onvoldoende vocht en/of elektrolyten in de darm kunnen opnemen. Deze patiënten krijgen alleen intraveneus vocht thuis toegediend.

Welke overige zorgproducten kan ik declareren?

Er zijn 4 nieuwe overige zorgproducten (ozp’s) waarmee TPV en/of vocht in de thuissituatie en overige verblijfsvormen, zoals medisch-specialistische revalidatiezorg (MSRZ) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ), gedeclareerd kan worden. De declaratie gaat per dag en is altijd inclusief toediening per infuus, hulpmiddelen en toebehoren.


De 4 nieuwe ozp’s:

 • TPV onbereid: 192861
  De patiënt maakt de geleverde zakken TPV zelf gereed voor toediening.

 • TPV bereid: 192862
  De patiënt ontvangt gebruiksklare TPV die voor toediening gereed gemaakt is door de apotheek.

 • TPV maatwerk: 192863
  De patiënt ontvangt gebruiksklare TPV die door de apotheek zelf is opgebouwd uit losse componenten. Hierbij wordt, in tegenstelling tot de 192861 en 192862 geen gebruik gemaakt van ‘standaard’ zakken.

 • Vocht bij TPV-indicatie of afhankelijkheid van NaCl en/of elektrolyten bij chronisch darmfalen: 192864
  Dit ozp declareer je in de volgende situaties:
  - De dagen dat een patiënt met een indicatie voor TPV alleen vocht voorgeschreven krijgt.
  - Bij patiënten die afhankelijk zijn van NaCl en/of elektrolyten intraveneus in het kader van darmfalen en hiervoor structureel vocht toegediend krijgen (maar geen TPV).

"Het voorschrift bepaalt het aantal ozp’s dat per week gedeclareerd mag worden. Als een patiënt een andere hoeveelheid toegediend krijgt dan is voorgeschreven, dan is het voorschrift leidend."

Hoeveel prestaties kan ik declareren?

TPV wordt op weekbasis voorgeschreven. Je declareert dan ook per week (dus voor een periode van 7 dagen), waarbij de uitvoerdatum de eerste dag van de declaratieweek is. Je mag maximaal 1 prestatie per dag declareren, dus maximaal 7 per week. Is er bij een patiënt sprake van meerdere ozp’s op 1 dag, dan declareer je de ozp met de hoogste vergoeding bij de zorgverzekeraar.

Het voorschrift bepaalt het aantal ozp’s dat per week gedeclareerd mag worden. Als een patiënt een andere hoeveelheid toegediend krijgt dan is voorgeschreven, dan is het voorschrift leidend.

Wordt het voorschrift midden in de week gestopt, dan declareer je evenveel prestaties als dagen dat het voorschrift van toepassing was. Als het voorschrift midden in de week gewijzigd wordt, dan declareer je dit alsof het voorschrift beëindigd is. Vanaf de datum waarop het voorschrift gewijzigd wordt, start qua declaratie een nieuwe week.


Een praktijkvoorbeeld

Een patiënt krijgt op dinsdag TPV voorgeschreven voor een bepaalde periode. Het voorschrift luidt: op dinsdag, donderdag en zaterdag onbereide TPV en elke dag vocht. Je mag dan wekelijks 3 dagen TPV onbereid en 4 dagen vocht met uitvoerdatum dinsdag declareren. Op een donderdag wijzigt de medisch specialist het voorschrift naar 4 dagen bereide TPV en dagelijks vocht. Voor de resterende periode van voor de wijziging van 2 dagen (dinsdag en woensdag) kun je 1 dag TPV bereid en 1 dag vocht declareren. Voor de nieuwe periode declareer je dan per week (donderdag t/m/ woensdag) met een uitvoerdatum op donderdag 4 dagen TPV en 3 dagen vocht.


Wat zijn de maximale tarieven voor de ozp’s?

De ozp’s hebben een maximumtarief. De maximumtarieven hieronder zijn exclusief indexatie (prijspeil 2021) en VGREV-toeslag.

 • TPV onbereid (192861) > € 245,71

 • TPV bereid (192862) > € 280,32

 • TPV maatwerk (192863) > € 357,45

 • Vocht (192864) > € 150,79

Welke kosten worden via de ozp’s gedeclareerd?

De ozp's omvatten een totaalpakket voor de bekostiging van toediening van TPV of vocht, inclusief bereidingskosten (voor toediening gereed maken en maatwerkbereiding), materiaalkosten (voeding, supplementen et cetera.), hulpmiddelen en dienstverlening (infuuspomp, toebehoren en logistiek), achterwacht van het voedingsteam en de farmaceutische dienstverlening. Alleen de kosten van de thuisverpleging zijn geen onderdeel van de ozp’s. Deze breng je apart in rekening via de daarvoor beschikbare prestaties. Levert het ziekenhuis de verpleging, dan declareer je de kosten onder het budgettair kader msz door bestaande prestaties voor Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT).


Hoe krijg ik een goed weekoverzicht voor de declaraties?

Daar hebben we maar één goed antwoord op: Mijn Appo, het portaal waar je echt makkelijk TPV aanvraagt. In Mijn Appo zie je precies welke prestaties je kunt declareren. Daarnaast ontvang je wekelijks overzichtelijke facturen van ons, die je als basis kunt gebruiken voor je declaraties richting verzekeraars. Onze accountmanagers vertellen je er graag meer over. Vraag naar Annemijn Kozijn of Annet Bloemberg.